Tag Archives: 拜金主義

點解老師講粗口?

警察應保持中立並避免參加政治活動,我相信這個警察條例的原意係因為警察擁有執法的權力,無論是在執行任務或放工放假,他們的政治取向或會影響其執行職務時的判斷,即使沒有影響,也有可能給大眾一個不公的印象。這種規範都是為了製衡權力,並減少利益衝突。

但作為一個教師,佢唔係係上堂個陣教學生講粗口,佢又唔係用粗口鬧學生,佢放工後並無乜特別權力要被限制其政治取向,佢行行下街,見到有個事件發生,佢認為係社會上的不公義,佢出聲,但乜都做唔到,佢好憤怒,然後講粗口鬧警察,然後教育局就被要求為事件寫報告。

我唔知道香港有無咩教師條例話教師放工離開學校後唔比講粗口,如果有,相對的機關如學校,係咪有咩程序去跟進? 有冇需要驚動教育局? 我覺得香港教育咁多問題,教育局應該好忙,如果連老師放工係街上講粗口,都要教育局寫報告,咁我知點解香港教育有咁多問題…
Continue reading 點解老師講粗口?

Advertisement

宗教學暨神話學入門

作者: 董芳苑

本書是一本宗教學的入門書,作者講述有關宗教學的各種定義,包括宗教學宗旨研究對象研究方法等等,同時亦介紹了現時仍然存在的各個宗教神話

宗教學是一門人文科學,可以從不同的角度著手,當中包括歷史現象學心理學等等。

宗教的出現,隨了深深影響了人類的歷史外、它也會與當地的文化相互作用,例如基督宗教的理念,促使了平等、人權等普世價值的出現,甚至推動政治體制的改革。雖然中國的墨家也有兼愛,但只屬小眾,難以與分庭抗禮。

從道德觀來看:

一神論的宗教道德觀
追求公義、博愛、人權、順服、聖戰 (如基督宗教、伊斯蘭教)
多神論的宗教道德觀

嚮往功利主義、獨善主義 (如道教、民間信仰)

無神論的宗教道德觀
強調自力修持、慈悲、戒殺、追求解脫、或忠黨愛國 (如佛教、納粹主義、共產主義)

在東方,或許是我們缺乏一神論的宗教而民間信仰卻比較流行,形成了如香港的拜金主義

宗教學暨神話學入門